Regulamin

Regulamin świadczenia usług w PodoKlim mobilne usługi podologiczne.

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług podologicznych, zwane dalej: Usługą Podologiczną lub Usługami Podologicznymi, która jest świadczona przez PodoKlim Mobilne usługi podologiczne oferująca usługi na terenie powiatu szczecineckiego oraz Szczecinka w promieniu 20 km+ prowadzonym przez Joanna Klimczak.

2. Przed skorzystaniem z usługi podologicznej należy zapoznać się z treścią regulaminu.

3. Skorzystanie z usługi podologicznej jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

4. Samodzielnie dokonywać rejestracji oraz korzystać i uczestniczyć w wizycie podczas której wykonywana jest usługa podologiczna mogą wyłącznie osoby pełnoletnie – dalej zwane pacjentem. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usługi podologicznej na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przed rozpoczęciem usługi podologicznej.

§ 2. Rejestracja na Wizytę

1. Usługi podologiczne świadczone są wyłącznie za uprzednią rezerwacją wizyty

2. Wizyty w PodoKlim można umawiać się telefonicznie: Rejestracja od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 19:30.

3. Pacjenci rejestrowani są zgodnie z grafikiem PodoKlim.

4. Jeżeli okaże się, że grafik obowiązujący w Podoklim jest zapełniony, pacjent może zostać wpisany na listę rezerwową co oznacza, że będzie mógł skorzystać z usługi podologicznej w sytuacji, w której pacjent, który dokonał skutecznej rezerwacji i został umówiony na wzytę, odwołał wizytę lub z innych przyczyn Wizyta zostanie anulowana.

5. Podczas rejestracji osoba ubiegająca się o wizytę zostanie poproszona o następujące informacje.
a)imię i nazwisko;
b)numer telefonu do kontaktu;
c)Dokładny adres, w jakim miejscu ma być wykonana usługa podologiczna.

6. W niektórych przypadkach pacjent może zostać poproszony o nadesłanie na adres e-mailowy zdjęcia stopy lub jej części.

7. Na 24 godziny przed umówionym terminem wizyty pacjent otrzymuje wiadomość tekstową SMS z przypomnieniem o wizycie.

§ 3. Rezygnacja z wizyty, odwołanie wizyty.

1. PodoKlim mobilne usługi podologiczne zastrzega, że ustalona godzina wizyty może ulec zmianie. Jeżeli przesunięcie w godzinie wizyty wynika z przyczyn niezależnych od Podoklim mobilne usługi podologiczne i trwa dłużej niż 10 minut, w miarę możliwości poinformuje pacjentów zapisanych na wizyty o przesunięciu terminu wizyt.

2. Nieprzystąpienie do wizyty przez pacjenta bez uprzedniego odwołania wizyty uprawnia obciążenia pacjenta kosztami niezrealizowanej Wizyty.

3. PodoKlim mobilne usługi podologiczne zastrzega sobie prawo do odwołania Wizyty na co najmniej 24 godziny przez terminem rozpoczęcia Wizyty. W takim wypadku PodoKlim mobilne usługi podologiczne zaproponuje nowy termin Wizyty.

4.PodoKlim mobilne usługi podologiczne informuje, że nie udziela konsultacji telefonicznych zakresem odpowiadających świadczonej usłudze podologicznej. Pacjent jest konsultowany wyłącznie podczas umówionej wizyty.

5. Pierwszeństwo przyjęcia na wizytę mają pacjenci, którzy uprzednio dokonali rezerwacji i umówili się na wizytę zgodnie z grafikiem obowiązującym w PodoKlim mobilne usługi podologiczne.

6. Pacjent ma prawo odwołać lub przełożyć wizytę najpóźniej na 24 godziny przez zaplanowaną wizytą.

§ 4. Przebieg wizyty

1. Usługi Podologiczne wykonywane w PodoKlim mobilne usługi podologiczne wykonywane są przez spec. Joanna Klimczak, która posiada doświadczenia zawodowe oraz umiejętności potrzebne do wykonywania usług podologicznych.

2. Na pierwszej wizycie jest przeprowadzany wywiad z pacjentem.

3. Po przeprowadzeniu wywiadu PodoKlim mobilne usługi podologiczne przedstawi pacjentowi plan zabiegów oraz wyceni koszt usług podologicznych.

4. Rodzaje usług podologicznych świadczonych przez PodoKlim mobilne usługi podologiczne dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.podoklim.pl

§ 5. Płatność

1. Pacjent jest obowiązany do dokonania zapłaty za wykonane usługi podologicznej. Szczegółowy Cennik dla poszczególnych usług podologicznych znajduje się na stronie internetowej PodoKlim mobilne usługi podologiczne pod adresem: podoklim.pl.

2. W PodoKlim mobilne usługi podologiczne obsługujemy następujące płatności:
a) Gotówka

3. Zapłata za usługi podologiczne następuje po odbytej wizycie, za wyjątkiem przypadków określonych niniejszym regulaminem, za które pacjent obowiązany jest uiścić całość lub część opłaty przed wykonaniem usługi podologicznej lub w przypadkach płatności za usługę podologiczną pomimo jej niewykonania z uwagi na okoliczności leżące po stronie Pacjenta.

§ 6. Procedura reklamacyjna

1. Pacjent po wykonanej usłudze podologicznej ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów usługi podologicznej: Reklamacja. Składając Reklamację Pacjent obowiązany jest opisać stan faktyczny oraz z jakich przyczyn składa reklamację.

2. Reklamacja powinna zostać przez pacjenta złożona na piśmie na adres e-mailowy: podoklim95@gmail.com

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez PodoKlim mobilne usługi podologiczne w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. W tym terminie pacjent zostanie powiadomiony o zasadności lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.

4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną pacjentowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca przez PodoKlim mobilne usługi podologiczne lub zwrot kosztów wykonanej Usługi Podologicznej. PodoKlim mobilne usługi podologiczne może zaproponować dla pacjenta szereg korzyści w zamian.

5. W przypadku kwestionowania usługi podologicznej zaraz po jego wykonaniu, pacjent nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę podologiczną– w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości.

6. Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane leki- jeżeli objawy te związane są z wykonaną usługą podologiczną lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Pacjenta.

§ 7. Odpowiedzialność

1. Pacjenci odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia wyposażenia PodoKlim mobilne usługi podologiczne. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.

3. Niezastosowanie się pacjenta do postanowień regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane usługi podologiczne po stronie PodoKlim mobilne usługi podologiczne.

4.PodoKlim mobilne usługi podologiczne nie odpowiada za niezadowolenie pacjenta z efektu końcowego usługi podologicznej wynikającego z odczuć pacjenta, jeśli został on wykonany w sposób należyty, zgodny ze sztuką i w sposób ogólnie przyjętym standardom.

5. Pacjent zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń specjalisty, które zostały udzielone mu podczas wizyty.

§ 8. Postanowienia końcowe

3. Każdy Pacjent ma prawo wglądu do regulaminu oraz cennika PodoKlim mobilne usługi podologiczne .

4. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług podologicznych powinny zostać w pierwszej kolejności rozwiązane za porozumieniem stron.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2022